Fragmenty ze statutu - Arsenał Pamięci

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundacja Arsenału Pamięci
Dnia 24  listopada 2017 Aktem notarialnym ustanowiona została  Fundacja Arsenał Pamięci.

 
14  lutego 2017 Fundacja Arsenał Pamięci wpisana została do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ   oraz do REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW.  

Numer KRS: 0000663315
REGON: 366565632,    NIP: 7252181832


Fragment  Statutu Fundacji Arsenał Pamięci:

Rozdział II
Cele Fundacji

§ 7
Celami Fundacji są:
1. Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży polskiej i polonijnej;
2. Rozbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży historią Polski;
3. Odbudowanie i wzmocnienie więzi międzypokoleniowej w polskich rodzinach;
4. Ochrona przed zapomnieniem materialnych i niematerialnych śladów narodowej historii, nieznanych pamiątek i niespisywanych wspomnień indywidualnych osób – świadków wydarzeń historycznych;
5. Wzmacnianie więzi z „Małą Ojczyzną”, poczucia tożsamości narodowej i rodzinnej.


Rozdział III
Działalność statutowa Fundacji

§ 8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania o charakterze niedochodowym:
1. Organizowanie całorocznego ogólnopolskiego i polonijnego konkursu ARSENAŁ PAMIĘCI (dalej: „Konkurs”) oraz podsumowania kolejnych edycji wiosną każdego roku.
2. Prowadzenie strony internetowej dokumentującej przebieg i coroczne podsumowanie Konkursu.
3. Przygotowywanie i rozpowszechnianie publikacji prezentujących dorobek Konkursu.
4. Organizowanie spotkań międzypokoleniowych i prelekcji dla młodzieży w placówkach polskich i polonijnych poświęconych wybranym postaciom i wydarzeniom historycznym.
5. Przygotowywanie, realizacja i rozpowszechnianie publikacji, nagrań wideo lub audio promujących ważne dla wychowania patriotycznego polskiej młodzieży publikacje i wydarzenia.
6. Wspieranie i popularyzacja inicjatyw młodzieży zbieżnych z celami Fundacji.

 
Copyright Piotr Zawadzki 2017. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego